Notícies

03/05/2022

FORMACIÓ E INNOVACIONS EN SEGURETAT I SALUT, A TRAVÉS D'INICIATIVES EUROPEESLa Comissió Europea (CE) defineix, a través del «Marc estratègic de seguretat i salut en el treball 2021-2027. La seguretat i la salut en el treball en un món laboral en constant transformació», les prioritats i accions clau per a millorar la seguretat i salut de la població treballadora, abordant els ràpids canvis en l'economia, la demografia i els patrons de treball.

Des de la Directiva Marc europea sobre la seguretat i la salut en el treball, de 1989 -base dels principis comuns i les normes mínimes del conjunt de la UE-, la norma se centra en la cultura de prevenció del risc, en la qual es destaquen les obligacions dels ocupadors, així com accions que plantegen les diferents directives en matèria de: avaluacions de riscos; mesures preventives; transmissió d'informació sobre salut i seguretat en el treball als treballadors; formació; consulta; i participació equilibrada.

La Fundació Laboral de la Construcció desenvolupa formació especialitzada en prevenció de riscos laborals per als professionals i empreses de la construcció, també a través de les iniciatives europees que coordina i en les quals participa. Es tracta de cursos, autoformacions o desenvolupaments tecnològics innovadors gratuïts que fan la transmissió del coneixement més senzill i pròxim per a les persones interessades.

Continguts actualitzats en seguretat i salut per a ocupacions ‘verdes’

Health and Safety Blueprint és l'acció formativa que va desenvolupar l'entitat paritària entre desembre de 2018 i juny de 2020 per a la CE. És una autoformació gratuïta i en línia que consta de tres seccions, amb vuit mòduls: Materials (d'Aïllament i Segellament, d'Acabat, Bituminosos i Sostenibles), Operacions (d'Aïllament, Cobertes Verds Invertides i Sistemes d'Energia Renovable) i Residus (Gestió de Residus). Aquests mòduls ajudaran a abordar temes relacionats amb la seguretat i la salut en els materials i operacions més comunes, sense oblidar els majors riscos o temes menys coneguts.

Qualsevol persona interessada a actualitzar els seus coneixements en seguretat i salut, aplicats als nous perfils professionals per a les ocupacions ‘verdes’, de manera autònoma i amb autoavaluació, té una gran oportunitat a mà, avalada per la Comissió. D'altra banda, és un complement indispensable del “Enfocament Estratègic de les competències professionals en la indústria de la Construcció”, materialitzat a través del projecte Construction Blueprint, que lidera la Fundació Laboral de la Construcció.

A més d'en espanyol, aquesta autoformació està disponible en anglès, italià, alemany, francès i polonès.

Realitat virtual aplicada als treballs en COEX

En el projecte VRoad, del programa Erasmus+, encapçalat per la Fundació, es va crear una aplicació de Realitat Virtual (RV) per a l'aprenentatge de treballs de seguretat i salut en Conservació i Explotació de Carreteres (COEX), que permet viure una immersió total en pràctiques de simulació real per a treballs en carreteres. En concret, en cort de carril, en reparació de barrera de seguretat i senyal vertical i en actuació per vessament en carretera.

La Realitat Virtual (RV) facilita l'aprenentatge en primera persona i permet una major absorció de coneixements, gràcies a la simulació, interacció i percepció que viuen els usuaris. És una peça clau i suport fonamental a l'aprenentatge, sobretot en àrees en les quals la visualització dels processos estudiats resulta especialment difícil, així com portar-los a la pràctica real, com és el cas de COEX, pels perills que comporta per als professors i aprenents.

Realitat augmentada per a millorar la formació en moviments de terra segurs

El projecte SetAr, també del programa Erasmus+, en el qual participa la Fundació des de desembre de 2020, persegueix reduir la taxa d'accidents durant els treballs d'excavació, a través d'una metodologia de formació basada en l'ús de la Realitat Augmentada (RA).

Per a aconseguir aquest repte, fins a novembre d'enguany s'elaboraran recursos de formació sobre moviments de terra, en els quals es posarà l'accent en l'eficiència del treball i les normes de seguretat i salut.

Fa anys, la Fundació Laboral ja va participar en altres dos projectes europeus, relacionats amb la realitat augmentada: ARCW, en el qual es van abordar els procediments de seguretat i salut per a la construcció de murs de cortina; i Arfat, que apostava per la formació de muntatge i desmuntatge segur d'encofrats i bastides. En tots dos projectes, es van dissenyar aplicacions de RA que impulsaven la formació a través de mètodes d'aprenentatge innovadors i de l'ús de plataformes i aplicacions per a dispositius mòbils, igual que s'està fent en SetAr.

Roba intel·ligent per a la prevenció en obra

Altra de les iniciatives europees en les quals col·labora l'entitat paritària és el projecte Bionic, del programa Horitzó 2020, en el qual s'investiga, desenvolupa i aplica roba ‘intel·ligent’ per a persones treballadores, amb la finalitat que es monitorin els moviments i es puguin donar pautes de millora en la salut laboral per a secundar i impulsar l'envelliment actiu i saludable de les persones.

Per a aquest desenvolupament tecnològic, ja s'han dut a terme quatre experiències pilot en els sectors involucrats: construcció i indústria.

Jocs seriosos per a treballs en altura

Entre altres iniciatives del programa Erasmus+ amb les quals la Fundació Laboral ha abordat aspectes de prevenció laboral, també estan l'aplicació Upp Games, del projecte homònim, amb la qual es poden comprovar els coneixements en Seguretat i Salut per a treballs en altura del sector de la construcció; o Health and Safety Games, a través del qual es van desenvolupar jocs integrats en una aplicació mòbil, per a fomentar l'aprenentatge en competències bàsiques en matèria de seguretat i salut en les obres de construcció.