Notícies

28/10/2019

LA CEOE SITUA L'HABITATGE EN EL PRIMER PLA DE L'AGENDA ECON̉MICA, AMB UNA PROPOSTA DE 32 MESURES PER A LA SEVA MILLORA~~La Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) acaba de publicar un informe en el qual posa l'habitatge en el primer pla de l'agenda econòmica i considera d'enorme interès que “es procedeixi a l'aprovació d'una normativa d'àmbit estatal, amb rang de Llei, que la reguli”.

En el seu informe, la CEOE deixa clar que l'habitatge té un immens pes en l'economia espanyola. L'any 2018, la inversió en habitatge es va situar en al voltant dels 68.000 milions d'euros, concentrant el 26,4% del total de la inversió realitzada al nostre país, i la quantia del qual equival al 5,6% del PIB. A més, afegeix que, en la construcció d'habitatges, i en activitats vinculades al sector, treballen més de 1,2 milions d'ocupats, la qual cosa suposa el 6,3% del total de l'ocupació a Espanya, segons dades de la EPA relatius a 2018.

El text s'acompanya de 32 propostes per a la millora de l'habitatge, 8 d'elles centrades en l'àmbit del lloguer:

1. Reactivar la producció d'habitatge. L'existència d'estoc d'habitatge no ha de marcar el ritme de producció d'habitatge del país.

2. Facilitar l'accés a l'habitatge. Els més afectats davant aquesta situació són les famílies de rendes mitjanes i els joves.

3. Prioritzar el dret constitucional a gaudir d'un habitatge digne i adequat, al costat de la necessària protecció del dret constitucional a la propietat privada. La patronal manifesta el seu desacord amb “qualsevol mesura de naturalesa expropiatòria, de control de preus o relatives a la imposició de sancions a habitatges buits”.

4. Reduir els costos de producció de l'habitatge. La CEOE considera important millorar els procediments administratius i incorporar la industrialització en el procés constructiu per a situar en el mercat habitatges amb qualitat, eficients energèticament, però a preus als quals la demanda pugui accedir.

5. Posar en càrrega tot el sòl destinat a habitatge social, retingut en mans de les diferents Administracions Públiques. Sol·liciten que es faci un inventari del seu sòl destinat a habitatge social disponible i procedeixin al seu desbloqueig.

6. Harmonitzar, simplificar i flexibilitzar les normes urbanístiques, reduint les càrregues administratives lligades a la construcció d'habitatges o agilitant els terminis de concessió de llicències, entre altres mesures.

7. Impulsar la declaració responsable i arbitrar mecanismes que proporcionin una major seguretat jurídica a l'empresari.

8. Configurar les Lleis del Sòl nacional i autonòmiques, així com els diferents plans d'ordenació urbana municipals, com a normes "marc".

9. Incrementar la dotació pressupostària per a la promoció d'habitatge protegit.

10. Incrementar el Preu Bàsic Nacional.

11. Promoure la formació de mà d'obra per a la construcció. “Malgrat els alts nivells d'atur a Espanya, existeix escassetat de mà d'obra en la construcció, la qual cosa comporta un encariment de costos que redunda en un habitatge més car”, s'explica en l'informe.

12. Eliminar la subjectivitat i incertesa existents actualment en la normativa i en els criteris interpretatius de la mateixa en relació a l'edificació, tant en execució d'obra nova, com en rehabilitació, conservació i manteniment d'edificis.

13. Eliminar l'actual rigidesa existent en el sistema de qualificació i d'usos.

14. Fomentar la integració i simultaneïtat d'usos urbanístics.

15. Reduir la fiscalitat sobre l'habitatge. A més, exigeixen que s'apliquin bonificacions fiscals lligades a la qualificació energètica dels edificis i una reducció de l'IVA per a les rehabilitacions d'habitatges que realitzen els particulars.

16. Modificació del tipus d'IVA en operacions de cessió d'ús/dret de superfície de sòls per a la construcció d'habitatge protegit.

17. Crear un marc jurídic estable que viabilitzi el finançament hipotecari i seguretat jurídica en l'urbanisme.

18. Promoure una major professionalització dels agents intervinents en el sector immobiliari.

19. Promoure una regulació raonable dels Administradors de Finques.

20. Modificar els paràmetres de limitació d'habitatges pel de habitants. En la seva opinió, la superfície construïda hauria d'evolucionar cap a la superfície útil habitable.

21. Augmentar les actuacions de rehabilitació i regeneració urbana.

22. Aprovar una llei per a reforçar la seguretat jurídica en l'àmbit urbanístic.

23. Potenciar els Eixos Terciaris de les ciutats, augmentant el seu número i desenvolupament.

24. Prendre en consideració les normatives que s'estan generant en el comitè tècnic de normalització, en matèria de ciutat i edifici intel·ligents (CTN 178 d'UNEIX).

25. Incrementar el parc d'habitatges en lloguer, àmbit en el qual la iniciativa privada adquireix un paper principal.

26. Incentivar als propietaris d'habitatges, evitant polítiques i legislació tendent a la vulneració del dret a la propietat privada.

27. Promoure mesures que desenvolupin un mercat del lloguer eficient i àgil i salvaguardin, de manera equilibrada, els interessos de propietaris i inquilins.

28. “L'establiment de preus de referència del lloguer o qualssevol limitacions de preus és contrari a la llei de l'oferta i la demanda, i al concepte de propietat; i màximament, en tots aquells supòsits en els quals no s'hagi comptat amb ajudes públiques en la seva execució”.

29. Canalitzar el finançament a la promoció del parc d'habitatges en lloguer.

30. Promoure la modificació de la Llei d'Enjudiciament Civil, perquè en la tramitació dels processos en matèria arrendatícia les persones jurídiques puguin tenir accés al judici verbal, igual que les persones físiques.

31. Fomentar el finançament de les promocions per a lloguer de VPO, mitjançant convenis amb la banca o l'ICO.

32. Establir, o si escau augmentar, les deduccions fiscals per a arrendadors i arrendataris.